دسترسی سریع
 
 
 

آموزش يكي از مؤثرترين عوامل در تغيير رفتار و روز آمد كردن مهارت، توسعه تخصص بينش و نگرش سرمايه‍‍‍هاي انساني است. دربسياري از كشورهاي پيشرفته ميزان مهارت ودانش به روز شهروندان آن، نقطه قوت آنها محسوب مي‍شود. از اين رو هزينهه هاي مصروفه در حوزه آموزش همواره به عنوان يك سرمايه گذاري مفيد و مؤثر تلقي مي‍گردد. علاوه بر آموزش‍هاي عالي مقطع‍دار كه از طريق دانشگاه‍ها ومراكز رسمي دولتي ويا غير دولتي ارائه مي‍گردد، آموزش‍هاي كوتاه‍ مدت بدو خدمت و يا حين خدمت كه منجر به كسب دانش، مهارت و افزايش كارايي در افراد مي‍شود، نقش بسزايي در توسعه كمي وكيفي توليد و موفقيت سازماني و تشكيلاتي خواهد داشت. لذا شناسايي جوامع هدف، تعريف دوره‍هاي آموزشي كاربردي واشتغال‍محور، تدوين برنامه ها و دوره هايي آموزشي مطلوب، استفاده از اساتيد متخصص و مجرب مي‍تواند از نقطه‍نظر كارايي واشتغال‍زايي، دوره‍هاي آموزشي كوتاه‍مدت را از بسياري دوره‍هاي بلند‍مدت سودمندتر نمايد. جهاد‍دانشگاهي از همان سال‍هاي اوليه فعاليت، با تشكيل معاونت آموزشي و برگزاري مستمر دوره‍هاي آموزشي كوتاه‍مدت تخصصي در سطح كشور، توانسته است نه تنها توجه عامه مردم بلكه استقبال اقشار دانش آموخته را نيز به اين دوره‍ها معطوف دارد.

ارتقا مهارت دانشجويان، برگزاري دوره‍هاي آموزشي مبتني بر اشتغال قشر تحصيل كرده‍، برگزاري آموزش‍هاي ضمن خدمت كاركنان و ... از جمله مهم‍ترين اهداف مراكز آموزش كوتاه مدت جهاد دانشگاهي مي‍باشد كه با توجه به استقبال شهروندان کرمانشاهي به خصوص قشر تحصيل كرده، قطعاً در آينده شاهد گسترش كمي وكيفي اين مركز در سطح استان کرمانشاه خواهيم بود. در اين مجموعه تلاش شده است تا نسبت به معرفي دوره‍هاي آموزشي كوتاه‍مدت عمومي وتخصصي مراكز آموزشي جهاد‍ دانشگاهي واحد خوزستان اقدام گردد. علاوه بر دوره هاي مندرج در اين كتابچه مراكز آموزشي جهاد‍ دانشگاهي با بهره مندي از توانايي مدرسين مجرب وسوابق موجود، آمادگي خود را برای برنامه‍ريزي‍، تدوين اجراي برنامه‍ها و دوره‍هاي آموزشي تخصصي مورد تقاضاي دستگاهها، سازمان‍ها و نهاد‍هاي كشور اعلام مي‍دارند.

اهداف

  •        مطالعه و بررسی به منظور شناسایی نیازهای آموزشی منطقه ای و فرامنطقه ای
  •         تدوین دوره های تخصصی
  •          تربیت نیروهای متخصص
  •        فراهم نمودن زمینه های اشتغال دانش آموختگان
  •        ارتقای سطح آگاهی و دانش در جامعه

 


معرفی گروه های آموزشی و واحد های موجود در معاونت آموزشی :

1.      کامپیوتر

2.      زبان های خارجی

3.      علوم انسانی

4.      فنی مهندسی

5.      علوم پزشکی

6.      فرهنگ و هنر