لیست دوره های آموزشی مجازی معاونت آموزشی جهاددانشگاهی خوزستان

نام دوره آموزشی

هزینه ثبت نام

عملیات

حقوق شهروندی

350000 ریال

ثبت نام

فوریت های پزشکی و کمک های اولیه

1200000 ریال

ثبت نام 

جریان شناسی سیاسی و فرهنگی

350000 ریال

 ثبت نام

جنگ نرم،تهدید نرم و شیوه های مقابله با آن

350000 ریال

 ثبت نام

مفهوم شناسی فرهنگ و مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی با تأکید بر آموزه های دینی

350000 ریال

 ثبت نام

مهارت های هفت گانه فناوری اطلاعات(ICDL2013)

1900000 ریال

 ثبت نام