دستیاری دندانپزشکی

از آنجا که تأمین بهداشت جامعه و نیز ارتقای خدمات ارائه شده در جامعه در زمره قوانین هر جامعه ای می باشد و همچنین لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی کشور و ارتقای سطح دانش افرادی که در این حوزه فعالیت می نمایند از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد و همگی مؤید توجه در اولین رده ها جهت ارتقا کیفیت خدمات و به ویژه سترون سازی (استریلیزاسیون) و پیشگیری از سرایت بیماری های واگیر می باشد. لذا حضور کادر آموزش دیده در مراکز دندانپزشکی امری اجتناب ناپذیر می باشد.

دوره دستیار کناردندانپزشک در جهاد دانشگاهی خوزستان با هدف آشنایی و توانمند سازی مخاطبین به عنوان دستیار کنار دندانپزشک برگزار می شود و مخصوص افرادی است که در مطب های دندانپزشکی فعالیت می کنند و یا افرادی که علاقه مند به فعالیت در مطب دندان پزشکان به صورت دستیار می باشند.

این دوره در ۱۰۰ ساعت برگزار می شود که ۵۰ ساعت آن نظری، ۵۰ ساعت آن عملی است.