درباره مرکز آموزش کوتاه مدت شماره ۱

درباره مرکز آموزش کوتاه مدت شماره ۱